______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

మాతృభారతి లో నేను (ముచ్చటలు)

స్నేహాంజలి.
బహు భాషా విభాగములుతో ఇంత వరకు కథలు అందిస్తున్న వెబ్ వేదిక మాతృభారతి, తన తెలుగు విభాగము ఈ రోజు (సోమవారము, 10.4.2017, రాత్రి 9 గంటలు) నుండి - నా తెలుగు కథతో ప్రారంభిస్తోంది. ఇకపై వారం, వారం ఒక కథగా, నా కథలు, eBook రూపాన, ఈ వెబ్ వేదిక ద్వారా మీకు ఉచితంగా అందిస్తుంటామని తెలుపుతూ, మీ పుస్తక పఠన ఆసక్తిని నేను అమితంగా ఆశిస్తున్నాను.
మీ, బివిడి ప్రసాదరావు.
ఈ క్రింది చిత్రము మీద క్లిక్/టచ్ చేయండి, ఓ మారు ...
***