____________________________________________________________________________________________________________________________________

మొత్తము టపాలు : 781 : నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / బివిడిప్రసాదరావు@డేటామెయిల్.భారత్

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్/టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:110-కురచ కథలు:104-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:204-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9 ]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBook : 80
నా తాజా టపా

మాతృభారతి.కాం లో నా శీలము (ముచ్చటలు)

స్నేహాంజలి.

"...నిజంగా అరమరికలు లేని నీవు నాకు బాగా నచ్చావమ్మా. కానీ ఇక్కడ కూడా నేను దురదృష్టవంతురాలినే. నువ్వు నాకు ఏమీ కాని దానిగా చేయి జారిపోతున్నావమ్మా. ప్చ్. నాకు బాధగా ఉంది" అంది ఆ తల్లి నొచ్చుకుంటూ. 
తర్వాత, ఆమె స్పందన ఏమిటి. కథ చదవండి...


ఈ నా కథ
నేటి (22.5.2017) 
సాయంకాలం 5.00 గంటలు మొదలు
ఉచితముగా
డౌన్లోడ్ చేసుకొని, చదవవచ్చు...
దానికై
ఈ క్రింది లింక్లు ద్వారా
మీ, మీ ఫోన్లు లో
మాతృభారతి ఆప్లికేషన్
డౌన్లోడ్ చేసుకోండి...తొలుత...
***