టపా సంఖ్య : 824

మనందరి.కాం మాస పత్రికలో నా కథ

అతడు మొండివాడు కాదు. నిజంగా అతడు పరమ పిరికితనం పూర్ణంగా ఉన్నవాడు.
అవసరం అతనిని ఉసిగొలిపింది, ఈ త్రోవన పెట్టింది.
ఆ త్రోవన తన ఎదురీత కొనసాగిస్తున్నాడు.
ఏమిటో ఇది?

ఇక, పూర్తి కథకై ఈ క్రింది చిత్రం పై క్లిక్/టచ్ చేయగలరు ...


***